พระพุทธรูปประจำโรงเรียน    พระพุทธเบญจวีสติมมหามงคล

1

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน เริ่มสร้างเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2530 ในสมัยคุณหญิง ลักขณา แสงสนิท ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ มีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กฐานพระพุทธรูปมีขนากว้าง 3/8 เมตร(โดยประมาณ)
เนื้อที่บริเวณฐานพระพุทธรูป 53 ตารางเมตร ฐานย่อยแต่ละฐานใช้วิธีย่อมุมไม้สิบสอง ปูพื้นและตกแต่งด้วยหินอ่อนสีชมพูทั้งหมดใช้เงินงบประมาณของสมาคมศิษย์เก่าสายน้ำผึ้ง จำนาวน 220,000 บาท
(สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

 

ศูนย์รวมจิตใจ 

 

1

สีประจำโรงเรียน คือ น้ำตาล เหลือง 

  สีน้ำ ตาล หมายถึง ความเข้มแข็ง จิตใจหนักแน่น ประหยัด เรียนง่าย สุขภาพดี
  สีเหลือง หมายความว่า ความคิดสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์ ยุติธรรม ยึดมั่นคุณธรรมในการดำเนินชีวิต

สีน้ำตาลเหลือง หมายถึงแนวดำเนินการที่โรงเรียนจะสร้างบุคลาการให้มรจิตใจหนักแน่น มีเหตุผลมีความอดทน สามารถปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์ พัฒนาทั้งทางด้านสติปัญญาความรู้ ความคิดริ เริ่ม สร้างสรรค์
ประกอบด้วยลักษณะนิสัยที่ดี ได้แก่ ความซื่อสัตย์ สุขภาพดี รู้จักดำเนินชีวิตเรียบง่ายและประหยัดเสียสละเพื่อส่วนรวม พร้อมที่จะให้ความร่วมมือรับผิดชอบต่อสังคม เป็นการหล่อหลอมบุคลิกภาพนักเรียนปัจจุบันให้ดีที่สุดเช่นศิษย์เก่า ส.น. ที่สร้างเกรียติยศให้ ปรา กฎ เป็นที่นิยมยกย่องประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงาน